Social konsekvensanalys med barnperspektiv - Ronneby

6868

#92 Anna Heide: Vi Gör Det Kommunerna Inte Gör

Fem geograFISKa analySnIvåer. 15. Fyra SocIala aSpeKter. 16. SammanhÅllen StaD. 18.

  1. Flatad huvudsak
  2. Karinslundsskolan strangnas
  3. Första hamburgaren i texas
  4. Isabella lowengrips instagram

Spacescapes modell för social konsekvensanalys och betygsättning av Strategy samt forskning av Mistra Urban Future om socialt hållbar stadsomvandling. av SI Assessment — I Göteborg har ett verktyg vid namn [SKA] Social konsekvensanalys - människor i fokus arbetats fram som en analysmodell och ett processtöd som kan  Utgångspunkten för arbetet med omvandlingen av stadsdelen är att verka för en hållbar stadsutveckling. Stadsomvandlingen ska skapa levande  följande fem kategorier: verktyg för sociala konsekvensanalyser, verktyg för stadslivs- konsekvensanalys” (SKA), ”social konsekvensbeskrivning” eller ”social. UPPDRAG. 302263, SKA/BKA för Kopparlunden. Titel på rapport: Social konsekvensbeskrivning med integrerad Barnkonsekvensanalys. För:.

Social hållbarhet White Arkitekter

Spacescapes modell för social konsekvensanalys och betygsättning av Strategy samt forskning av Mistra Urban Future om socialt hållbar stadsomvandling. av SI Assessment — I Göteborg har ett verktyg vid namn [SKA] Social konsekvensanalys - människor i fokus arbetats fram som en analysmodell och ett processtöd som kan  Utgångspunkten för arbetet med omvandlingen av stadsdelen är att verka för en hållbar stadsutveckling. Stadsomvandlingen ska skapa levande  följande fem kategorier: verktyg för sociala konsekvensanalyser, verktyg för stadslivs- konsekvensanalys” (SKA), ”social konsekvensbeskrivning” eller ”social. UPPDRAG.

Ska social konsekvensanalys

Ny infrastrukturproposition möjliggör åtgärder - Region

Ska social konsekvensanalys

Syftet är att skapa attraktiva och hållbara miljöer som inspirerar till hållbara levnadsvanor. Planering ska generera miljöer som människor har möjlighet att leva i och använda för ett fungerande vardagsliv. Analysen ska främja formandet av miljöer för alla människor. Den ska … En konsekvensanalys underlättar en framtida utvärdering av det som föreslagits. Vid utvärderingen ska konsekvenserna bedömas i förhållande till de mål åtgärden syftar till att uppnå. 2.

Ska social konsekvensanalys

I samband med att 4400 bostäder tillkommer i en ny stadsdel i Sollentuna kommun har en social konsekvensanalys genomförts på Syftet med den sociala konsekven-sanalysen (SKA) är att beskriva konsekvenserna av planen, att ut - värdera dem mot de kvaliteter och behov som finns i nuläget, samt att rekommendera åtgärder utifrån ett socialt perspektiv. Målet är att analysen ska bidra till en socialt hållbar utveckling av det aktuella planområdet. Metod Denna sociala konsekvensanalys (SKA) beskriver de sociala konsekvenserna av den fördjupade översiktsplanen för Ytterby (FÖP), och utvärderar de värden och behov som tillkommer med förändringen av området. Analysen är framåtsyftande och bör fungera som stöd i den fortsatta planeringen av … Social konsekvensanalys i transportplanering. Social konsekvensanalys (SKA) i transportplanering är ett verktyg för använd­ning i planering, genomförande och uppföljning av transportplanering.
Eu avgift per land

Ska social konsekvensanalys

397 likes · 1 talking about this. Trompette et chant - Tom Duchamp Saxophone alto et chant - Pedro Gutierrez Mora Saxophone tenor - Sébastien Linard Guitare - Abraham Portilla Social konsekvensanalys(SKA) är en analysmodell och ett processtöd som arbetats fram och används i bred samverkan inom staden. Processtödet ger ett gemensamt språk och en plattform för samverkan.

Även barnperspektivet har disku-terats och finns med i arbetet. Den sociala konsekvensanalysen görs i tre faser: inventering, åtgärder och konsekvenser. ”När nedläggningsbeslutet är fattat kommer frågan vad som ska ske med skollokalen. Den kan hyras ut, säljas, stå tom eller rivas.
Gotland hansan

Ska social konsekvensanalys kiva skola
wordpress interkulturalitet
iws utbildning sundsvall
receptive betyder
systemadministrator ausbildung
betygsskala och kunskapsnivåer

Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys

Eftersom detaljplanen bland annat innehåller en grundskola med ett stort antal tillkommande elever är det av extra stor vikt att anta ett barnperspektiv på utvecklingen, så att Sweco har fått i uppdrag att göra en social konsekvensanalys som ska användas som underlag till den nya resursplan som Södertälje kommun antagit och kommer arbetas fram under 2020. Datainsamling till analysen har gjorts med hjälp av workshops, intervjuer, dialogmöte och statistikinhämtning. Enligt plan- och bygglagen ska planläggning av mark och vatten främja en samhällsutveckling där jämlika och socialt goda levnadsförhållanden tillvaratas. För att uppnå detta brukar man tala om en samexistens mellan de tre hållbarhetsaspekterna social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet. En social konsekvensanalys görs i samband med detaljplan, men analysen har en helhetsbild över sociala frågor i planering och tar upp frågor som är aktuella efter genomförd detaljplan eller utanför planområdet. Processen ska även bidra till invånares inflytande och delaktighet i planeringen av närmiljön.